تعریف برندینگ

درابتدا اگر بخواهیم مفهومی از برندینگ را برایتان به اختصار مطرح کنیم میتوان گفت برندینگ به معنای وعده دادن در رابطه با یک برند است به شرط تعهد به آن ... ادامه مطلب